Evaluatie GREVIO over implementatie van Verdrag van Istanbul

nieuws Evaluatie GREVIO over implementatie van Verdrag van Istanbul

Vandaag publiceert de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is het orgaan van de Raad van Europa dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag worden diverse maatregelen benoemd die volgens het Verdrag nodig zijn om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De evaluatie is gebaseerd op een regeringsrapport en een schaduwrapport, dat is opgesteld door NGO’s o.l.v. het Netwerk VN Vrouwenverdrag. Zowel Atria als Rutgers hebben bijgedragen aan de schaduwrapportage.

Integrale aanpak

Het rapport, dat gaat over alle vormen van geweld tegen vrouwen, benadrukt de integrale aanpak van huiselijk geweld in Nederland. Het nationale actieplan Geweld hoor nergens thuis en het Veilig Thuis-programma, waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn, wordt in het rapport uitgelicht. Als positief punt worden ook de bewustwordingsprogramma’s voor gezonde intieme relaties genoemd. Daarnaast is GREVIO blij met veelbelovende initiatieven op het gebied van gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, cybergeweld en seksuele (straat)intimidatie.

Kritiek: gebrek aan gendersensitiviteit

Kritiek is er ook. De kern hiervan is de genderneutrale insteek van het Nederlandse beleid, dat volgens de Commissie geheel voorbijgaat aan de gendercomponent van huiselijk geweld en de noodzaak om naar gender uitgesplitste data over geweld te verzamelen. Het rapport waarschuwt dat professionals door een genderneutrale aanpak geen gendersensitieve interventies gebruiken, wat ten koste kan gaan van  adequate bescherming en support van slachtoffers en leidt tot een vergroot risico voor slachtoffers om opnieuw slachtoffer te worden. GREVIO erkent de Nederlandse poging tot het blootleggen van de overlap tussen verschillende soorten geweld achter de voordeur – seksueel geweld, kindermishandeling, partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld – maar waarschuwt dat ook hier een sterker genderperspectief nodig is. Zo wijst de Commissie bijvoorbeeld op de gendercomponent van intergenerationele overdracht van geweld.

Act4Respect

GREVIO stelt tevreden vast dat de Nederlandse overheid de alliantie Act4Respect mogelijk heeft gemaakt.

Delen:

Reacties