Privacy- en cookiebeleid

Privacy statement
Act4Respect is een samenwerking tussen Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis en Rutgers, Kenniscentrum seksualiteit.
Atria is gevestigd aan de Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
act4respect.nl
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam
020 – 30 31 500
info@act4respect.nl

Atria is de functionaris Gegevensbescherming (te bereiken via secr@atria.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Act4Respect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@act4respect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Act4Respect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen
  • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Toegang verlenen tot evenementen waarvoor registratie noodzakelijk is

Geautomatiseerde besluitvorming:
Act4Respect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atria of Rutgers) tussen zit.
Act4Respect gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

  • WordPress – Act4Respect gebruikt WordPress als Content Management Systeem. We beveiligen met reguliere updates, een firewall en TLS (Transport Layer Security)
  • CampaignMonitor – CampaignMonitor bewaart naam en e-mailadres voor Act4Respect (verwerkingsverantwoordelijke) ten behoeve van het verzenden van digitale nieuwsbrieven. CampaignMonitor controleert en documenteert alle huidige beveiligingsmaatregelen en –praktijken om te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Act4Respect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Cookie: Google Analytics – 2 jaar

Men kan zich afmelden voor de nieuwsbrief via een link op de nieuwsbrief. De gegevens worden dan uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Act4Respect versterkt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Act4Respect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden versterkt.
Act4Respect gebruikt de volgende analytische cookies:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met deze cookies krijgt Act4Respect inzage in de het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc. Op deze manier kan Act4Respect de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Act4Respect kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Act4Respect heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Social Media:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaringen van de desbetreffende partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar deze partijen en wordt opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Twitter: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Twitter
LinkedIn: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van LinkedIn
Facebook: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Facebook
Pinterest: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Pinterest
Google+: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google+
Instagram: wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Instagram

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Act4Respect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@act4respect.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Act4Respect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichtbouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Act4Respect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@act4respect.nl

Delen: